[vihreatmenu]

Vaalit käytiin 14.4.2019.

Valtavat kiitokset kaikille vaalityössä mukana kulkeneille, tukijoille, tsemppareille, lahjoittajille ja tukiryhmälle.

Vaaleissa saavutettiin huikea vihreä vaalivoitto, jonka avulla eduskuntaan nousi ennätysmäärä vihreitä! Itse sain viidenneksi eniten ääniä vihreiden listalta. Äänipottini oli huikeat 1660 ääntä.

Koulutus

Laadukas koulutus on perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Koulutuksen avulla kasvatetaan ja kehitetään niitä tietoja ja taitoja, joilla Suomi on menestynyt kansainvälisestikin. Koulutus on ennen kaikkea panostus tulevaisuutta varten.

 

 • perheiden tukeminen varhaisessa vaiheessa
 • pidennetään esiopetusta kaksivuotiseksi, eli eskari alkaisi jo viisivuotiaana
 • varhaiskasvatuksen tulisi olla maksutonta
 • perusopetuksessa huolehditaan luokkakoosta, opettajien määrästä ja terveistä oppimisympäristöistä
 • digitaalinen ympäristö tarjoaa lisää laatua koulutukseen, muttei ole itseisarvo
 • toinen aste on tämän päivän peruskoulu: panostetaan toisen asteen opiskelupaikkojen määrään, tarjotaan kaikille mahdollisuus kouluttautua taustasta riippumatta
 • erityisesti ammatilliset oppilaitokset tarvitsevat lisäresursointia: lähiopetus takaisin!
 • korkeakoulujen perusrahoitus vakaaksi
 • luovutaan putkitutkinnoista ja panostetaan sen sijaan asiantuntijuuden vahvistamiseen laajalla opinto-oikeudella
 • tuetaan opiskelijoiden toimeentuloa nostamalla opintorahaa ja tulorajoja

Ilmasto

Ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma, joka on ratkaistavissa lainsäädännön ja kansainvälisen yhteistyön avulla. Meidän tulisi tehdä päätöksiä, jolla hiilinieluja kasvatetaan ja päästöjä vähennetään radikaalisti. Suomi on hiilineutraali 2030 mennessä. Politiikan tehtävänä on torjua ilmastonmuutos.

 

 • muutetaan yritystukijärjestelmää niin, että tuet puretaan ilmastoa saastuttavilta ja ilman tukea pärjääviltä toimijoilta
 • otetaan käyttöön haittaveroja tuotteille ja palveluille, joilla on iso hiilijalanjälki
 • tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa osana Euroopan Unionia ja Yhdistyneitä kansakuntia
 • lisätään hiilinieluja esimerkiksi vähentämällä hakkuiden määrää ja lisäämällä puurakentamista
 • maataloudella on roolinsa ilmastonmuutoksessa: tuetaan kiertotaloutta

Tasa-arvo

Jokainen ansaitsee onnellisen elämän, jossa toimeentulo on turvattu ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Politiikan tehtävänä on vähentää köyhyyttä, edistää sukupuolten ja sukupolvien välistä tasa-arvoa sekä poistaa syrjintä. Feminismi on vapausliike, joka purkaa turhat ja syrjivät rakenteet.

 

 • yhteiskunnan on pidettävä huolta heikoimmassa asemassa olevista
 • sosiaaliturvajärjestelmää on uudistettava ja yhtenäistettävä niin, että käyttöön otetaan perustulo
 • työelämän epätasa-arvoisuutta on purettava uudistamalla vanhempainvapaat ja luomalla erilaista työkulttuuria
 • hyvällä ja vakaalla hallinnolla vahvistetaan demokratiaa ja päätöksenteon laatua
 • sote-uudistus on tehtävä alkuperäisten tavoitteiden pohjalta
 • positiivinen diskriminaatio: panostetaan enemmän alueisiin, joissa on esimerkiksi heikommat oppimistulokset tai suurempi sairastavuus
 • translaki on uudistettava seuraavalla vaalikaudella!